KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV


V súlade s článkom 31 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, dodávateľ chemického prípravku  a látky poskytne príjemcovi zmesi alebo látky kartu bezpečnostných údajov. V súlade s §6 zákona č.67/2010 Z.z. ak je dodávateľ látky alebo zmesi povinný vypracovať kartu bezpečnostných údajov musí ju poskytnúť každému príjemcovi látky alebo zmesi a Národnému toxikologickému informačnému centru v štátnom jazyku.

Karta bezpečnostných údajov je súhrn údajov o podnikateľovi, nebezpečnej chemickej látke alebo nebezpečnom chemickom prípravku a údajov potrebných na ochranu života, zdravia ľudí a životného prostredia. Kartu bezpečnostných údajov je podnikateľ povinný vyhotoviť pre každú nebezpečnú chemickú látku alebo nebezpečný chemický prípravok, ktorý uvádza na trh. Podnikateľ je povinný poskytnúť kartu bezpečnostných údajov každému príjemcovi nebezpečnej chemickej látky a nebezpečného prípravku najneskôr s prvou dodávkou, aby príjemca mohol prijať účinné opatrenia.


Ponúkame Vám vypracovanie  a revíziu kariet bezpečnostných údajov podľa platnej legislatívy na základe vami  poskytnutých informáciách.

Karta bezpečnostných údajov je  poskytnutá  ak je látka (alebo zmes) :

  • klasifikovaná ako nebezpečná,
  • perzistentná, bioakumulatívna a toxická (PBT) alebo veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna (vPvB) alebo
  • zaradená na zoznam látok čakajúcich na autorizáciu (Kandidátsky zoznam) podľa nariadenia REACH z iných ako uvedených dôvodov.


Karta bezpečnostných údajov má obsahovať:

 

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách
ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia
ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie
ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana
ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
ODDIEL 11: Toxikologické informácie
ODDIEL 12: Ekologické informácie
ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní
ODDIEL 14: Informácie o doprave
ODDIEL 15: Regulačné informácie
ODDIEL 16: Iné informácie