KOZMETICKÉ PRÍPRAVKY


Kozmetický výrobok (KV) je podľa čl.2 ods.1 písm. a) nariadenia EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch definovaný ako každá látka alebo zmes, ktorá je určená na kontakt s rôznymi vonkajšími časťami ľudského tela (pokožka, vlasové systémy, nechty, pery a vonkajšie pohlavné orgány) alebo so zubami a sliznicou ústnej dutiny na účely výlučne, alebo najmä ich čistenia, parfumovania, zmeny ich vzhľadu, ich ochrany, udržiavania v dobrom stave alebo úpravy telesného pachu.

Kozmetickým výrobkom nie je látka alebo zmes, ktorá sa má prehltnúť, vdýchnuť, vpichnúť alebo implantovať do ľudského tela.

Ponuka služieb:

  • komplexné poradenstvo pre zodpovednú osobu
  • komplexné poradenstvo pre distribútora
  • zabezpečenie SPRÁVY O BEZPEČNOSTI KOZMETICKÉHO VÝROBKU
  • vypracovanie Správnej výrobnej praxi STN EN ISO, podľa predložených podkladov
  • oznámenie  KV na portáli CPNP (Cosmetic Product Notification Portal)
  • vypracovanie informačnej zložky KV
  • stanovenie alergénov vo výrobku
  • označovanie kozmetických výrobkov