OCHRANA OVZDUŠIAPonuka služieb:

  • Vypracovanie oznámenia o poplatkoch za znečistenie ovzdušia na základe poskytnutých informácií.
  • Vypracovanie tlačív NEIS cez portál neispz.shmu.sk.
  • Oznámenie údajov obci k určeniu výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia .

Prevádzkovatelia zdroja znečisťovania ovzdušia, podľa zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sú povinní každoročne oznamovať pri veľkých a stredných zdrojoch údaje do 15. februára okresnému úradu cez portál  neispz.shmu.sk.

Prevádzkovatelia malého zdroja*, ktorí sú právnické alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie,  sú povinní oznámiť každoročne do 15. februára  obci údaje  potrebné na zistenie škodlivosti  vypúšťanej  znečisťujúcej látky a malých  zdroja prevádzkovaného v uplynulom roku. Uvedená povinnosť vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení.

Zdroj znečisťovania ovzdušia je stacionárny zdroj, ktorým je technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín a produktov, skládka odpadov, lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok alebo iná stavba, objekt, zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie; vymedzený je ako súhrn všetkých zariadení a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku.

Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší definuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia ako:

  1. technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW (napr. kotle na spaľovanie plynných, kvapalných a pevných palív, krby, piecky, dieselagregáty a pod.)
  2. ostatný technologický celok,  plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja a jeho prahová kapacita je menšia ako pre stredný zdroj znečisťovania ovzdušia určená osobitným predpisom. (napr. výrobné a spracovateľské technológie a postupy, pri ktorých sa uvoľňujú do ovzdušia znečisťujúce látky ako spracovanie dreva, lakovanie, polygrafia a pod.)


Vzor  Tlačiva NEIS  č.9