PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Ponuka služieb:
  • Spracovanie POH na základe poskytnutých informácií o pôvodcovi odpadu.

Každý pôvodca odpadu je povinný vypracovávať vlastný POH a to s prihliadnutím na jeho environmentálnu účinnosť, ekonomickú efektívnosť a sociálnu akceptovateľnosť.


Za pôvodcu odpadu pre účely vypracovávania POH sa považuje právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorý produkuje ročne viac než 50 kg nebezpečných odpadov alebo 1 tonu ostatných odpadov.


Nový pôvodca odpadu
predkladá program na schválenie do troch mesiacov od svojho vzniku.


Osnova programu pôvodcu odpadu:

1. Základné údaje programu pôvodcu odpadu
2. Charakteristika súčasného stavu odpadového hospodárstva
3. Záväzná časť programu
4. Smerná časť programu
5. Rozpočet odpadového hospodárstva
6. Iné
7. Prílohová časť


Každý pôvodca odpadu je povinný viesť EVIDENČNÝ LIST ODPADU a nakladanie s odpadom. Označiť nebezpečný odpad IDENTIFIKAČNOU KARTOU ODPADOV


Každý výrobca, dovozca, vývozca a reexport
je povinný podať hlásenie o objeme výroby,dovozu a vývozu a reeportu.