UFI KÓD (JEDNOZNAČNÝ IDENTIFIKÁTOR)/PCN

ufi

Dovozcovia a následní užívatelia sú povinní oznámiť UFI a ďalšie informácie o výrobkoch v novom harmonizovanom formáte od 1.januára 2021 pre zmesi určené na spotrebiteľské použite a pre zmesi určené na profesionálne použite. Pre zmesi na priemyselné použite až od 1.januára 2024. Zmesi, ktoré sa už nachádzajú na trhu, musia do konca prechodného obdobia byť v súlade, čo znamená, že od 1.januára 2025 budú všetky  zmesi oznámené a označené UFI.

Cieľom UFI je vytvoriť jednoznačné prepojenie medzi informáciami, ktoré poskytneme s výrobkom, ktorý uvádzame na trh.

Kód UFI umožňuje jednoznačný odkaz na informácie o zmesi predložené
spoločnosťou a prípadne dostupné pre subjekty zodpovedné za riešenie núdzových situácií.

Nástroj UFI Generátor je webová aplikácia, ktorá umožňuje okrem overenia funkčnosti UFI aj samostatné alebo hromadné generovanie UFI.

Čo potrebujete na vytvorenie UFI kódu?

-          IČ DPH spoločnosti

-          Inventúru  nebezpečných zmesí a priradenie poradových čísiel

-          Zadaním týchto informácií do generátora UFI sa vygeneruje váš jedinečný kód UFI.

-          Ak spoločnosť nemá IČ  DPH, UFI kód sa dá vygenerovať aj bez toho údaju.

PNC  - Formát oznámenia pre toxikologické centrá

Formátom oznámenia pre toxikologické centrá (PCN) sa vytvára štruktúra informácií o zmesiach klasifikovaných z hľadiska nebezpečnosti pre zdravie alebo fyzikálnej nebezpečnosti v súlade s článkom 45 nariadenia CLP a s prílohou VIII k uvedenému nariadeniu.

Čo k tomu potrebujete ?

-          založenie  užívateľského účtu ECHA

-          zloženie  zmesi  

-          informácie o chemických latkách v zmesi

Vypracujeme Vám :

-          predloženie  on -line IUCLID6

-          podáme Vám predloženie cez portál PCN