Oznámenie o poplatkoch za ZNEČISTENIE OVZDUŠIA

Vypracovanie Karty bezpečnostných údajov a vygenerovanie UFI kódu
Vypracovanie tlačív pre prevádzkovateľov veľkých a stredných zdrojov ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA cez portál NEIS PZ WEB

Oznamovanie zmesí cez portál PCN.

Kompletná dokumentácia NAKLADANIA S ODPADMI Karty údajov o zložkách pre detergenty
Identifikačný list nebezpečného odpadu Dokumentácia k VÝROBE A DOVOZU KOZMETICKÝCH VÝROBKOV
Zabezpečenie zneškodnenia (N) ODPADOV Návrhy textov ETIKIET podľa platnej legislatívy
Zabezpečenie súhlasu na zmiešavanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov Dodávanie hmatových upozornení na nebezpečenstvo pre ľudí s poruchami zraku
Evidencia a ročné ohlásenie OBALOV A NEOBALOV  do 100 kg cez portál ISOH Oznámenie umiestnenia VÝŽIVOVÉHO DOPLNKU na trh